Magic Epi

ศัลยกรรมเปิดหัวตา Magic Epi คือการผ่าตัดตกแต่งหนังตาที่ปิดบริเวณหัวตา “ Epicanthal fold.” ซึ่งพบบ่อยในคนเอเชียที่มีเชื้อสาย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น

“รูปepicanthal fold”ซึ่งทำให้เกิด ชั้นตาหลบใน หรือไม่เกิดชั้นตา

เปิดหัวตาด้วย Magic Epi จำเป็นหรึอไม่อย่างไร?

การเปิดหัวตา นั้น เหมาะสมและจำเป็น สำหรับ

  • คนที่มีเนื้อเยื่อที่หัวตา (epicanthal fold )ชั้นตาหลบใน หรือไม่มีชั้นตาที่ต้องการปรับชั้นตาให้สูงขึ้น โดยรูปตาโค้งสวยต่อเนื่องจากหัวตามาจนถึงหางตา
  • เนื้อเยื่อที่หัวตาทำให้ดูตาห่าง การผ่าตัดแก้ไขจะทำให้ตายาวขึ้น ดูชิดกันสมส่วนมากขึ้น
  • คนที่เคยผ่าตัดตาสองชั้นมาแล้ว โดยไม่เปิดหัวตาแล้วรูปร่างตาสั้นๆ เป็นหัวตาหลบใน ดูไม่เป็นธรรมชาติ
  • คนที่ตาเขเทียม เนื่องจากเยื่อหัวตาสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งเมื่อได้รับการแก้ไขตาจะดูสมมาตรกันมากขึ้น

ประโยชน์ของการเปิดหัวตา Magic Epi

  • ได้ตาที่ยาวขึ้น เส้นชั้นตาโค้งสวยต่อเนื่องจากหัวตาที่แท้จริง
  • ลดโอกาสการเกิดชั้นหลุดเนื่องจาก เนื้อเยื่อหัวตามีแรงดึงรั้งในกรณีที่ทำการผ่าตัดชั้นตาที่สูงขึ้นเหนือเยื่อหัวตา
  • มีผลส่งเสริมให้ตาโตมากขึ้นเมื่อทำร่วมกับการผ่าตัดตาสองชั้น แบบซ่อมกล้ามเนื้อ Vivid eye programme
  • ช่วยให้ตาที่ดูห่าง ชิดกันมากขึ้น และ สมส่วนมากขึ้น